Obchodní podmínky

společnosti ISOFAST Bohemia & Moravia, s.r.o.,
IČO: 05870127,
se sídlem Petrovická 283, Hořejší Předměstí, 344 01 Domažlice 

(dále „Obchodní podmínky“),

kterými se řídí prodej zboží společností ISOFAST Bohemia & Moravia, s.r.o., IČO: 05870127, se sídlem Petrovická 283, Hořejší Předměstí, 344 01 Domažlic (dále „Prodávajcí“), a to ať již při sjednávání prostřednictvím prostředků komunikace na dálku, tak i při osobním jednání

Článek 1.

Úvodní ustanovení

1.1.          Tyto obchodní podmínky upravují v souladu s ust. § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále „Občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále „Kupní smlouva“) uzavírané mezi Prodávajícím a jinou osobou (dále „Kupující“) prostřednictvím prostředků komunikace na dálku, případně písemnou formou, a to ohledně zboží nabízeného prodávajícím, tj. zejména izolačních materiálů a dalšího s tím souvisejícího zboží (dále „Zboží). Těmito obchodními podmínkami se rovněž řídí ustanovení případné rámcové kupní smlouvy, (dále „Rámcová smlouva“) kterou spolu smluvní strany mohou uzavřít. 

1.2.          Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při uzavírání Kupních smluv případně dílčích smluv dle Rámcové smlouvy a další související právní vztahy. Ustanovení Obchodních podmínek jsou nedílnou součástí Kupní smlouvy, případně Rámcové kupní smlouvy. 

1.3.          Smluvní strany sjednaly, že co je v těchto Obchodních podmínkách řečeno o Kupní smlouvě, použije se též na dílčí smlouvy uzavírané dle Rámcové smlouvy.

1.4.          Kupní smlouva a Obchodní podmínky jsou vyhotoveny a uzavírají se v českém jazyce. Kupní smlouva je po svém uzavření Prodávajícím uložena za účelem jejího úspěšného splnění, Prodávající se však nezavazuje umožnit Kupujícímu opakovaný přístup k uzavřené Kupní smlouvě. 

1.5.          Prodávající tímto prohlašuje a Kupující bere na vědomí, že Kupní smlouva může být s Kupujícím uzavřena jedině v případě, že Kupující je podnikatelem. V Kupní smlouvě je Kupující povinen uvést též své identifikační číslo osoby, které mu bylo dle platných právních předpisů přiřazeno.

1.6.          Další, zejména kontaktní, údaje o Prodávajícím jsou zveřejněny na internetových stránkách Prodávajícího na adrese https://www.isofast.cz (dále „Internetové stánky“) v sekci „Kontakty“. 

1.7.          Ustanovení odchylná od Obchodních podmínek lze upravit v nabídce Prodávajícího učiněné prostřednictvím některého prostředku dálkové komunikace, případně v Kupní smlouvě či Rámcové smlouvě. Taková případná odchylná ujednání mají přednost před Obchodními podmínkami.

1.8.          Prodávající výslovně upozorňuje a Kupující bere na vědomí, že je oprávněn znění Obchodních podmínek jednostranně měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění Obchodních podmínek. Kupující dává souhlas s aktuálním zněním Obchodních podmínek při každém jednotlivém uzavření Kupní smlouvy. 

Článek 2.

Sjednávání Kupních smluv

2.1.          Smluvní strany sjednaly, že uzavírání Kupních smluv může probíhat:

a.       osobně;
b.       prostřednictvím emailu;
c.       prostřednictvím Internetových stránek;
d.       telefonicky.

2.2.          Smluvní strany sjednaly, že osobní uzavření Kupní smlouvy dle odst. 2.1. písm. a. těchto Obchodních podmínek bude probíhat tak, že Kupující sdělí osobně svou poptávku příslušnému zaměstnanci Prodávajícího, přičemž sdělí alespoň jaké Zboží má být Prodávajícím Kupujícímu dodáno, v jakém množství a na jakou adresu. Příslušný zaměstnanec Prodávajícího připraví objednávkový formulář se specifikací množství a druhu Zboží, jeho ceny a dostupnosti (dále „Nabídka“) a v případě, že Kupující s Nabídkou souhlasí, podepíše ji či jakkoli jinak potvrdí, čímž je uzavřena Kupní smlouva. 

2.3.          Smluvní strany sjednaly, že uzavírání Kupních smluv emailem bude probíhat prostřednictvím jedné z emailových adres uvedených na Internetových stránkách Prodávajícího v sekci „Kontakty“ a emailové adresy Kupujícího, z níž zaslal poptávku na Zboží, případně jakékoli emailové adresy se stejnou doménou jako adresa, z níž byla zaslána poptávka na Zboží. Objednávání prostřednictvím emailu bude probíhat následovně:

a.       Kupující zašle na email Prodávajícího poptávku Zboží, ve které specifikuje, jaké Zboží má být Prodávajícím Kupujícímu dodáno, v jakém množství a na jakou adresu (dále „elektronická Poptávka“); takováto elektronická Poptávka zaslaná Prodávajícímu není závaznou nabídkou na uzavření Kupní smlouvy ohledně Zboží v elektronické Poptávce uvedeném;

b.       Prodávající se zavazuje nejpozději do 7 (sedm) dnů od doručení elektronické Poptávky zaslat Kupujícímu informaci o ceně poptávaného Zboží, o jeho dostupnosti a datu předpokládaného doručení, popř. zaslat informaci o nedostupnosti Zboží a o možnosti zakoupit jiné Zboží spolu s informací o jeho ceně (dále „elektronická Nabídka“); takto zaslaná elektronická Nabídka je závaznou nabídkou na uzavření Kupní smlouvy ohledně Zboží uvedeného v Nabídce;

c.       potvrzením elektronické Nabídky Kupujícím je uzavřena Kupní smlouva; potvrzení může být provedeno z emailové adresy Kupujícího, případně telefonicky z telefonního čísla Kupujícího nebo z jiného čísla s uvedením hesla pro komunikaci předem mezi smluvními stranami sjednaného (dále „Heslo“).

Smluvní strany výslovně souhlasí, že elektronická Poptávka odeslaná z emailové adresy Kupujícího, případně elektronická Nabídka odeslaná z emailové adresy Prodávajícího, jakož i další komunikace vedená prostřednictvím emailových adres smluvních stran se má bez dalšího za vedenou příslušnou smluvní stranou.

2.4.     Smluvní strany sjednaly, že uzavírání Kupních smluv dle odst. 2.1 písm. c. těchto Obchodních podmínek bude probíhat následovně:

a.       Kupující na Internetových stránkách „vloží“ poptávané Zboží do elektronického poptávkového košíku na a vyplní kontaktní údaje (v rozsahu: jméno a příjmení, emailová adresa, telefonní číslo, doručovací adresa) (dále jen „webová Poptávka“). Webová Poptávka je Prodávajícímu odeslána kliknutím na tlačítko „Odeslat poptávku“. Webová Poptávka není závaznou nabídkou na uzavření Kupní smlouvy ohledně Zboží uvedeném ve webové Poptávce;

b.       Prodávající se zavazuje nejpozději do 7 (sedm) dnů od doručení webové Poptávky zaslat na emailovou adresu uvedenou ve webové Poptávce zaslat informaci o ceně poptávaného Zboží, o jeho dostupnosti a datu předpokládaného doručení, popř. zaslat informaci o nedostupnosti Zboží a o možnosti zakoupit jiné Zboží spolu s informací o jeho ceně (dále jen „webová Nabídka“). Webová Nabídka je závaznou nabídkou na uzavření Kupní smlouvy ohledně Zboží uvedené ve webové Nabídce;

c.       potvrzením webové Nabídky Kupujícím je uzavřena Kupní smlouva; potvrzení může být provedeno z emailové adresy Kupujícího uvedené ve webové Poptávce, telefonicky z telefonního čísla uvedeného ve webové Poptávce, případně z jiného čísla s uvedením Hesla.

Smluvní strany výslovně souhlasí, že webová Poptávka se má bez dalšího za učiněnou Kupujícím, jakož i další komunikace vedená prostřednictvím emailových adres smluvních stran se má bez dalšího za vedenou příslušnou smluvní stranou.                                                                                                                                                                                 

2.5.          Smluvní strany sjednaly, že telefonické uzavírání Kupních smluv může být s Prodávajícím činěno výlučně prostřednictvím telefonních čísel Prodávajícího uvedených na Internetových stránkách v sekci „Kontakty“ a jakéhokoli telefonního čísla Kupujícího v případě, že Prodávající sdělí Heslo, a to následovně:

a.       Kupující telefonicky sdělí Prodávajícímu, jaké Zboží má být Prodávajícím Kupujícímu dodáno, v jakém množství a na jakou adresu (dále „telefonická Poptávka“) a v případě, že ještě nebylo dohodnuto, sjedná s Prodávajícím Heslo; takto sdělená Poptávka Prodávajícímu není závaznou nabídkou na uzavření Kupní smlouvy ohledně Zboží uvedeného v Poptávce;

b.       Prodávající Kupujícímu sdělí informace o ceně poptávaného Zboží, jeho dostupnosti a datu předpokládaného doručení, popř. sdělit informaci o nedostupnosti Zboží a o možnosti zakoupit jiné Zboží spolu s informací o jeho ceně (dále „telefonická Nabídka“); v případě, že není možné sdělit telefonickou Nabídku ihned po telefonické Poptávce v rámci jediného hovoru, je Prodávající oprávněn hovor přerušit a zavolat Kupujícímu nazpět, přičemž v takovém případě je Prodávající oprávněn po Kupujícím vyžadovat sdělení Hesla; takto sdělená telefonická Nabídka je závaznou nabídkou na uzavření Kupní smlouvy; Prodávající je rovněž oprávněn zaslat Kupujícímu elektronickou Nabídku a následně postupovat přiměřeně dle odst. 2.3. tohoto článku;

c.       potvrzením telefonické Nabídky Kupujícím je uzavřena Kupní smlouva; potvrzení může být provedeno telefonicky z telefonního čísla Kupujícího nebo z jiného čísla s případným uvedením Hesla, nebo též z emailové adresy Prodávajícího.

2.6.          Smluvní strany sjednaly, že nabídka jakýmkoli způsobem sdělená Prodávajícím Kupujícímu dle předchozích odstavců bude obsahovat též informace o ceně přepravy učiněné Prodávajícím, pokud smluvní strany nesjednají v jednotlivých případech jinak. Uzavřením Kupní smlouvy mezi smluvními stranami se má za to, že Kupující souhlasí rovněž s provedením přepravy za cenu uvedenou Prodávajícím, nesjednají-li smluvní strany jinak. Smluvní strany rovněž berou na vědomí, že v některých případech není možné cenu dopravy předem určit. V takovém případě Prodávající Kupujícího upozorní, že cena za přepravu bude sdělena teprve po doručení Zboží. Cena přepravy v případě, že je sdělena teprve po doručení Zboží musí být ve výši, kterou při vynaložení odborné péče mohl Kupující rozumně předpokládat.

2.7.          Kupující bere na vědomí, že v případě telefonického uzavírání Kupních smluv či potvrzování nabídek Prodávajícího bude hovor nahráván pro případné doložení a archivace přesného znění uzavřené Kupní smlouvy např. z důvodu možného dohledání konkrétních požadavku Kupujícího apod.

2.8.          Smluvní strany sjednaly, že Kupující odpovídá za veškeré Poptávky odeslané ze své elektronické adresy uvedené v záhlaví Kupní smlouvy případně emailové adresy, z níž přišla poptávka Kupujícího případně učiněné z telefonního čísla uvedeného tamtéž či učiněné telefonicky po sdělení Hesla. Kupující rovněž odpovídá za veškeré Poptávky odeslané prostřednictvím Poptávkového webu, ve kterých je uvedena emailová adresa a telefonní číslo Kupujícího. Prodávající odpovídá za veškeré nabídky odeslané ze své elektronické adresy uvedené v záhlaví této Smlouvy případně učiněné telefonicky z telefonního čísla uvedeného tamtéž.

2.9.          Smluvní strany sjednaly, že v případě, že se cena bude od ceny uvedené v ceníku Prodávajícího případně uvedené v uzavřené Kupní smlouvě, lišit o méně než 10 %, není Prodávající povinen o takové změně Kupujícího informovat a Kupující je povinen takovou cenu zaplatit.

2.10.        Smluvní strany dále ujednaly, že v případě, že se množství či váha objednaného Zboží neliší o více než 3 %, se má plnění ze strany Prodávajícího za řádně provedené.

2.11.        Smluvní strany se dohodly, že Prodávající zašle Kupujícímu fakturu k úhradě Zboží do 14 dnů od uzavření Dílčí smlouvy, a to elektronicky na email Kupujícího sdělený za tímto účelem Prodávajícímu ještě před odesláním Zboží. Jako variabilní symbol uvede Kupující číslo příslušné faktury. Kupní cena se považuje za uhrazenou dnem, kdy došla platba na účet Prodávajícího uvedený v příslušné faktuře. V případě, že bude Kupující provádět úhradu více faktur najednou, uvede jako variabilní symbol číslo faktury vystavené na nejvyšší částku a následně na email Prodávajícího do 3 dnů od zaslání platby zašle rozpis jednotlivých položek takové platby.

2.12.        Nepřevezme-li Kupující Zboží při doručení na adrese pro doručování uvedené v záhlaví této Smlouvy, popř. na místě uvedené v Poptávce, zavazuje se Prodávajícímu uhradit náklady vzniklé v souvislosti s doručením Zboží na adresu pro doručování, popř. na místo uvedené v Poptávce, a případně též jakoukoli škodu, která vznikne v souvislosti s nepřevzetím Zboží Kupujícím.

2.13.        Kupující souhlasí s případným použitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání Kupní smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory aj.) si hradí Kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby. 

Článek 3.

Doručování a způsob potvrzování převzetí Zboží

3.1.          Kupující bere na vědomí, že žádný z termínů dodání uvedených v jakékoli nabídce nelze brát jako fixní závazek ve smyslu § 1980 Občanského zákoníku, ledaže je termín za takový výslovně označen a s Prodávajícím sjednán. Pro vyloučení jakýchkoli pochybností smluvní strany sjednávají, že Prodávající neodpovídá za jakoukoli újmu, která Kupujícímu vznikne v důsledku zpoždění s dodáním Objednaného zboží. 

3.2.          Kupující je při převzetí Zboží povinen zkontrolovat jeho množství a stav obalů, a případné nedostatky je povinen vytknout okamžitě při přejímce, před podpisem dodacího listu. Nebudou-li nedostatky zaznamenány v dodacím listu, má se za to, že Zboží bylo Kupujícímu doručeno a Kupujícím převzato v ujednaném množství a neporušené. Dokladem o dodání a množstevní přejímce Zboží může být dodací list potvrzený Prodávajícím a Kupujícím, popř. jejich zástupci, případně emailové potvrzení specifikované níže. Dokladem o dodání a množstevní přejímce zboží je i jakýkoli jiný dokument vydaný osobou zajišťující doručení Zboží a podepsaný Kupujícím, z něhož bude předání a převzetí Zboží patrné, tj. např. přepravní list předložený Kupujícímu zaměstnancem společnosti zajišťující přepravu.

3.3.          Smluvní strany sjednaly, že Kupující je povinen převzetí Zboží potvrdit, a to při jeho převzetí. Potvrzení bude učiněno písemným potvrzením dodacího listu s uvedením jména, příjmení, případně též funkce přejímající osoby a Hesla. V případě, že Kupující nepotvrdí převzetí Zboží dle předchozích vět, avšak jeho doručení ve lhůtě 1 (jedna) dne ode dne, kdy mělo dojít k doručení Zboží, nijak nereklamuje, má se Zboží za řádně a včas doručené.

3.4.          Prodávající je oprávněn ze své emailové adresy zaslat Kupujícímu na jeho emailovou adresu emailový požadavek na potvrzení, zda bylo Zboží doručeno, a to bezprostředně po odeslání Zboží. V případě, že Kupující nevytkne vady Zboží či jeho doručení v odpovědi na tento email nejpozději ve lhůtě uvedené v odst. 3.2. této Smlouvy, má se Zboží za řádně dodané, pakliže Kupující neprokáže pochybení přepravní společnosti, např. chybu v označení okamžiku převzetí.

3.5.          Smluvní strany výslovně uvádějí, že email či telefonát zaslaný či provedený z telefonního čísla nebo emailové adresy Kupujícího či Prodávajícího určený v Článku 2. Obchodních podmínek či v Kupní smlouvě se bez dalšího považuje za učiněný příslušnou smluvní stranou. V případě zaslání z jiných kontaktů či osobního podpisu jinou osobou nežli osobou, která je dle obchodního rejstříku oprávněna jednat za Kupujícího, se má právní jednání za provedené Kupujícím v případě, že uvede Heslo. i v případě, že Heslo neuvede, nebrání to platnosti jednání.

3.6.          Smluvní strany dále sjednaly, že pokud bylo Zboží za Kupujícího převzato jinou osobou nežli osobou případně uvedenou v Kupní smlouvě, avšak v místě, kam mělo být Zboží doručeno a dle výkazu dopravce je možné prokázat doručení, případně Kupující nevznesl námitky k doručení dle odst. 3.4. tohoto článku, je Prodávající oprávněn požadovat zaplacení Zboží i v případě, že na potvrzení nebylo uvedeno Heslo.

Článek 4.

Další ustanovení

4.1.          V případě, že Kupující objednává od Prodávajícího, tj. sjednává Dílčí smlouvu, na základě požadavku, který na základě vlastního uvážení blíže určuje Prodávající, a to zejména v případech, kdy je nutné množství případně druh Zboží vypočítat na základě vstupních parametrů sdělených Kupujícím, bere Kupující na vědomí, že vypočítané množství, kvalita či druh Zboží je pouze orientační a Prodávající neodpovídá za jakoukoli újmu vzniklou v důsledku nesprávného určení množství či druhu Zboží dodaného Kupujícímu. Pro vyloučení jakýchkoli pochybností Kupující bere na vědomí a souhlasí s tím, že za úplnost a přesnost podkladů, z nichž Prodávající při výpočtu množství či určování kvality Zboží vychází, odpovídá Kupující a Prodávající nijak neodpovídá za množství či kvalitu, kterou zjistil z nesprávných, nekompletních, či jinak vadných materiálů.

4.2.          Kupující není oprávněn jakýmkoli způsobem spojovat s obchodním jménem či obchodní značkou Prodávajícího prodej jakéhokoli zboží, které neobdržel od Prodávajícího. Kupující je povinen vždy vystupovat pod vlastní obchodní značkou i vůči třetím osobám, kterým prodává Zboží získané od Kupujícího.

4.3.          Smluvní strany sjednaly, že vlastnické právo ke Zboží přejde na Kupujícího teprve okamžikem jeho úplné úhrady. Smluvní strany rovněž ujednaly, že nebezpečí škody na Zboží přechází na Kupujícího okamžikem jejich předání do dispozice Kupujícího.

4.4.          Objednatel souhlasí se zveřejněním fotografií a audiovizuálních záznamů objektu (budovy) pořízených zhotovitelem při poskytování služeb objednateli pro marketingové účely zhotovitele. Fotografie a audiovizuální záznamy budou použity zhotovitelem zejména k prezentaci zhotovitele a jeho služeb na sociálních sítích zhotovitele, webových stránkách zhotovitele, v odborných publikacích, v prezentacích zhotovitele a na protokolech o kontrolní činnosti a dalších výstupních dokumentech při poskytování služeb. Objednatel rovněž souhlasí s použitím loga objednatele pro marketingové účely zhotovitele. Pokud objednatel nesouhlasí se zveřejněním fotografií a audiovizuálních záznamů, případně se zveřejněním loga objednatele, je oprávněn zhotovitele písemně požádat o jejich nezveřejnění. Zhotovitel je povinen této žádosti objednatele vyhovět.

Článek 5.

Reklamace

5.1.          Smluvní strany sjednaly, že Kupující je oprávněn vrátit Zboží dle pravidel uvedených v tomto článku.

5.2.          Kupující je oprávněn vrátit Zboží pouze za předpokladu splnění všech následujících podmínek:

a.         Kupující nejpozději do 2 (dvou) dnů od doručení Zboží nahlásí Prodávajícímu doručení chybného Zboží případně jeho vady;

b.         faktura za Zboží byla vystavena méně než 1 (jeden) měsíc před nahlášením dle písm. a. tohoto odstavce;

c.         vrácení Zboží odsouhlasil Prodávající;

d.         Zboží je v originálním obalu, v suchém a čistém stavu;

e.         jde o katalogové Zboží, tj. Zboží standardních rozměrů, a nikoli Zboží přizpůsobené na míru pro Kupujícího či vyhotovené dle jeho individuálního požadavku.

5.3.          Smluvní strany sjednaly, že pokud Prodávající shledá, že nebylo doručeno sjednané Zboží a Kupující má nárok na jeho vrácení, zajistí jeho zpětné vyzvednutí.

5.4.          Pokud Prodávající uzná, že Kupující má nárok na vrácení Zboží, avšak chyba není na straně Prodávajícího, bere Kupující na vědomí, že zpětné doručení Zboží Prodávajícímu je povinen provést na vlastní náklad a nebezpečí. V takovém případě je Prodávající oprávněn požadovat zaplacení Smluvní pokuty dle odst. 6.3. těchto Obchodních podmínek, přičemž nárok na její zaplacení je oprávněn započítat na nárok Kupujícího na vrácení ceny za Zboží dle odst. 5.5.

5.5.          V případě postupu dle odst. 5.4. tohoto článku vystaví Prodávající Kupujícímu dobropis na částku odpovídající rozdílu ceny za Zboží a příslušné smluvní pokuty dle předchozího odstavce. 

Článek 6.

Sankce

6.1.          V případě prodlení Kupujícího s úhradou jakékoli, byť i části, faktury, má Prodávající nárok na zaplacení smluvního úroku z prodlení ve výši 0,5 % denně z dlužné částky.

6.2.          Za porušení povinnosti uvedené v odst. 4.2. je Prodávající oprávněn po Kupujícím požadovat zaplacení Smluvní pokuty ve výši 50.000,- Kč za každé jednotlivé porušení.

6.3.          V případě nepřevzetí Zboží Kupujícím případně při jeho převzetí, ale následném vrácení nezpůsobeného vinou Prodávajícího, vzniká Prodávajícímu nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši 25 % z ceny Zboží, které bylo Kupujícímu takto doručováno. 

6.4.          Uplatněním nároku na Smluvní pokutu není dotčeno právo Prodávajícího na náhradu škody či jakékoli jiné újmy vzniklé z jednání, pro které je Prodávající oprávněn požadovat zaplacení Smluvní pokuty.

6.5.          Smluvní pokuta dle tohoto článku je splatná v celé výši do 7 dnů od okamžiku, kdy se Kupující o povinnosti jejího zaplacení dozvěděl nebo měl dozvědět.

Článek 7.

Ochrana osobních údajů 

7.1.          Ochrana osobních údajů Kupujícího, který je fyzickou osobou, je zajištěna v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Zpracování osobních údajů prováděné Prodávajícím se řídí zásadami ochrany soukromí dostupnými na internetové adrese https://www.isofast.cz/stranky/ochrana-osobnich-udaju.

7.2.          Kupující je povinen své osobní údaje a další údaje vyžadované těmito Podmínkami nebo Kupní smlouvou uvádět správně a pravdivě, a je povinen bez zbytečného odkladu informovat Prodávajícího o změně ve svých osobních či dalších údajích nutných pro řádné plnění Kupní smlouvy. 

Článek 8.

Závěrečná ustanovení

8.1.          Pokud právní vztah související s Kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak smluvní strany sjednávají, že vztah se řídí právním řádem České republiky.

8.2.          Všechny spory vznikající z těchto obchodních podmínek a v souvislosti s nimi budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho řádu třemi rozhodci.

Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 4. 3. 2022.

Potřebujete poradit?

Jsme tady pro Vás!
737 571 036
Denně 8:00 – 16:00